Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania[1] danych osobowych[2] przedszkolaków oraz rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych przedszkolaków oraz rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków jest Zespół Szkół Gminy Izbicko.

 

Dane kontaktowe Administratora:

Adres:

ul. 15 grudnia 32, 47-180 Izbicko

Adres poczty elektronicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sławomira Bilińskiego. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy (668620696)

 • III. Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka oraz rodziców (prawnych opiekunów) przedszkolaka przede wszystkim w celach wynikających z uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych oraz realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Dane osobowe przedszkolaka są niezbędne do wystawienia zaświadczeń/informacji (dotyczących rocznego przygotowania przedszkolnego, gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej), oceny jego wiedzy oraz umiejętności (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji a także wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej. Dane rodziców (prawnych opiekunów) są niezbędne do kontaktu z nimi.

Podanie danych o których mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany jako rodzic (opiekun prawny) do ich podania.

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu określonym w ustawach (Rozporządzeniu[3]) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka, których to przedmiotowe dane dotyczą.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacją zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka oraz rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka również w celach związanych z żywieniem przedszkolaka.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z odpowiednią organizacją procesu żywienia. Jednakże w związku z tym celem przetwarzane są również dane dotyczące zdrowia, w szczególności związane z dietą, uczuleniami przedszkolaka na określone produkty żywieniowe. Istotne informacje z tego zakresu rodzic podaje Dyrektorowi przedszkola na podstawie przepisów prawa oświatowego.

 1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka w innym celu niż określony w ustawie (Rozporządzeniu), wówczas zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). Przykładowo, obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania danych przedszkolaka oraz jego wizerunku w celu prezentowania działań przedszkola, szczególnych osiągnięć przedszkolaka, a także jego działań na rzecz środowiska lokalnego lub przedszkola.

W szczególności, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z:

 1. uczestnictwem przedszkolaka w konkursach;
 2. wykorzystaniem wizerunku przedszkolaka;
 3. uczestnictwem przedszkolaka w zawodach sportowych;
 4. uczestnictwem przedszkolaka w wycieczkach szkolnych;
 5. uczestnictwem przedszkolaka w zajęciach dodatkowych;
 6. dobrowolnym ubezpieczeniem przedszkolaka
 7. upoważnieniem osoby innej niż rodzic (opiekun prawny) do odbioru przedszkolaka z przedszkola;

W przypadku wyrażenia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie wyrażenia zgody jest brak możliwości uczestnictwa przedszkolaka w wydarzeniach, w związku z którymi dane osobowe były zbierane lub brak możliwości wykorzystania jego wizerunku.

Szczegółowe informacje dotyczącego udzielonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych możesz uzyskać od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 1. Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Administrator przetwarza szczególne kategoria danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego

Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych również na postawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody rodzica (opiekuna prawnego) – np. w przypadku uczestnictwa przedszkolaka w zawodach sportowych.

Administrator przetwarza te dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w przypadku uzyskanych informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które zostały przekazane (na podstawie prawa oświatowego) Dyrektorowi przedszkola przez rodzica w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania metod opiekuńczo-wychowawczych.

 1. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu w jakim Administrator zabrał dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka oraz po zakończeniu edukacji dziecka, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania danych, na które wyraziłeś zgodę, dane te będą przechowywane, nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 2. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe przedszkolaka/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[4].

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
 2. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
 3. towarzystwa ubezpieczeniowe;
 4. podmioty świadczące usługi związane z wycieczkami, takie jak schroniska, hotele, organizatorzy wycieczek;
 5. inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im przekazywane w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
 6. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane przedszkolaka i/lub dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 1. Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dane osobowe przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Informacje o uprawnieniach.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
  2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 2. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
  z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2] Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[4] Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.