Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity ze zmianami) Dyrektor Zespołu szkół Gminy Izbicko, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala co następuje:

§ 1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków, w placówkach Zespołu organizuje się dożywianie.
 2. Regulamin korzystania z dożywiania określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówkach/ świetlicach Zespołu.
 3. Dyrektor szkoły dokonuje zmian w Regulaminie, w formie aneksu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez Zespół.

§ 2

 1. Do korzystania z dożywiania uprawnieni są:

1) Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu wnoszący opłaty indywidualne;

2) Uczniowie i wychowankowie Zespołu, których dożywianie finansuje GOPS na podstawie decyzji, Rada Rodziców lub inni sponsorzy.

2.    W miarę możliwości organizacyjnych placówek Zespołu, za zgodą dyrektora Zespołu, z posiłków w stołówkach/ świetlicach Zespołu mogą korzystać nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu wnoszący opłaty indywidualne.

3.   Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce- szkoły i przedszkola Zespołu nie prowadzą sprzedaży na wynos.

4.  Wymienieni wyżej uprawnieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu opiekunowi świetlicy lub  intendentowi.

§ 3

 1. Na posiłki wydawane przez stołówki szkolne  składają się  jednodaniowe obiady.
 2. Posiłki wydawane przez stołówki przedszkolne składają się  ze: śniadania, jednodaniowego obiadu, podwieczorku.
 3. O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówki szkolne decyduje dyrektor Zespołu.

§ 4

 1. Cenę jednego posiłku dla ucznia i wychowanka określa ZAŁĄCZNIK NR 1 (Zarządzenie dyrektora  Zespołu w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach Zespołu Szkół Gminy Izbicko)  do niniejszego Regulaminu.
 2. Odpłatność za posiłek dla ucznia i wychowanka  ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt ,,wsadu do kotła”).
 1. Cenę jednego posiłku dla osób wymienionych w § 2 ust. 2 określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Odpłatność za posiłek dla osób wymienionych w § 2 ust. 2 ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków (całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń) w przeliczeniu na jeden posiłek.

§ 5

1.     Opłaty, o których mowa w § 4, wnosi się w sposób przyjęty przez Szkołę lub Przedszkole: w sekretariacie Szkoły/Przedszkola lub u wychowawcy świetlicy– w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.

2.     W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zdecydować o zmianie terminu dokonywania wpłat za posiłki, po uprzednim podaniu terminu do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Zespole oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

3.    Informacja o terminach i wysokości wpłaty za obiady za poszczególny miesiąc znajduje się w  ogłoszeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń.

§ 6

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ucznia w szkole przez co najmniej trzy dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Warunkiem dokonania odpisu lub zwrotu, o których mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności, albo złożenie rezygnacji z korzystania z posiłków osobie wskazanej przez dyrektora.

3.     Wysokość odpisu, ewentualnie zwrotu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

4.     Uczniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 nie korzystającym z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności, nie przysługuje zwrot, ani ekwiwalent z tego tytułu.

5.  W przypadku planowanej nieobecności w szkole grupy uczniów lub klasy /wyjścia, wycieczki, zawody/ wychowawca klasy lub opiekun grupy winien zgłosić ten fakt przynajmniej trzy dni wcześniej.

§ 7

1.     Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej/ przedszkolnej:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/ wychowanka;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2.     Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, Rady Rodziców lub sponsorów.

3.    Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia/ wychowanka (np.: zaświadczenia z instytucji społecznej).

4.  W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do wyznaczonego terminu, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

§ 8

 1. Posiłki wydawane są na przerwie obiadowej lub później, po uprzednim zgłoszeniu.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendenta.

§ 9

Zasady zachowania w stołówce.

1. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

a. spokojnie się po niej poruszać,

b. zachować porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka oraz przy oddawaniu naczyń do okienka,

c. zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów), nie hałasować sztućcami,

d. zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),

e. szanować naczynia i sztućce,

f. naprawić szkodę uczynioną celowo w stołówce szkolnej,

g. pozostawić wierzchnie okrycie w szatni, a plecaki i torby składać w klasie.

2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni/ świetlicy czuwają dyżurujący nauczyciele, wg grafiku dyżurów.

5. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

6. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor Zespołu.

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby stołujące się nie będą mogły korzystać ze stołówki.

§ 10

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko.

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2012r.