Regulamin przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce w szkołach Zespołu Szkół Gminy Izbicko

Opracowano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r., poz. 2781)
2) Art. 90d Ustawy z dnia Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2017. poz. 2198, 2203 i 2361)

§ 1
1. Zespół Szkół Gminy Izbicko tworzy fundusz przeznaczony na stypendium szkolne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach oraz Publicznego Gimnazjum w Izbicku za wyniki w nauce.
2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 2
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:
1) wyniki w nauce
2) osiągnięcia sportowe.
§ 3
1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi klasy V-VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowi klasy II-III Gimnazjum po każdym semestrze nauki, a także uczniowi klasy IV Szkoły Podstawowej po ukończeniu pierwszego roku nauki spełniającemu warunki określone w regulaminie.
2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce w Szkole Podstawowej przyznaje się uczniowi, który w trakcie semestru nauki uzyskał średnią wszystkich ocen minimum (5,1) lub wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej powiatu oraz bardzo dobrym wzorowym zachowaniem.
3. Stypendium szkolne za wyniki w nauce w Publicznym Gimnazjum przyznaje się uczniowi, który w trakcie semestru nauki uzyskał średnią wszystkich ocen minimum (5,0) lub wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej powiatu oraz bardzo dobrym wzorowym zachowaniem.
§ 4
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał celującą ocenę z wychowania fizycznego oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, wykazuje zaangażowanie w czasie szkolnych lub pozaszkolnych zajęć pozalekcyjnych w zdobywaniu wysokich osiągnięć, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada niższych niż dostateczne oraz spełnił jeden z warunków:
1) w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (Gimnazjada) uzyskał w zawodach indywidualnych:
a) miejsce 1-7 w indywidualnych biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim,
b) miejsce 1-5 w finale wojewódzkich igrzysk lekkoatletycznych, sztafeta – miejsca 1-3,
c) w grach zespołowych - miejsce 1-3 w półfinale wojewódzkim lub wyżej;
2) w zawodach organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe (Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich):
a) w finale wojewódzkim w lekkoatletyce – miejsca 1-5, sztafety – miejsca 1-2,
b) w grach zespołowych miejsca 1-3 w finale wojewódzkim.

§ 5
Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń Zespołu, który osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,61 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, ale jego udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów i rozwijanie swoich zdolności artystycznych.

§ 6
1. Kryteria spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 dokonują odrębne komisje stypendialne w skład, których wchodzą wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej/ wychowawcy poszczególnych szkół Zespołu.
1. Komisje stypendialne Zespołu mogą podejmować decyzje o zmianie warunków przyznawania stypendium, w szczególności w kwestii średniej ocen, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

§ 7
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje wychowawca klasy. (Załącznik nr 1)
2. Wniosek powinien być złożony do dyrektora Zespołu do dnia zebrania zespołu nauczycielskiego omawiającego wyniki nauczania, nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjna rada pedagogiczną.
3. Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu otrzymują stypendium w ostatnim dniu zakończenia nauki.

§ 8
Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli otrzymał upomnienie/ naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

§ 9
1. Stypendium przyznaje dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko na podstawie wniosku wychowawcy klasy i opinii komisji stypendialnej poszczególnych szkół Zespołu. (załącznik nr 2).
2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekraczać dwukrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko podejmuje decyzję o wysokości przyznanego stypendium w miarę posiadanych w budżecie szkoły środków finansowych.
4. Stypendium ma charakter jednorazowej wypłaty po każdym semestrze